Zásady o ochraně osobních údajů ze dne 20.5.2018

Provozovatel internetových obchodů https://www.vosszsdovice.cz – společnost VOSS Žádovice,s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR .Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek zpracovává společnost VossŽádovice,s.r.o se sídlem Žádovice 89,69649 Žádovice,IČO:60714468, která je správcem (dále jako „Správce“).

Účel zpracování údajů

Osobní údaje sbíráme pro několik účelů:

1)      Provoz internetových obchodů vyžaduje sběr technických dat při návštěvě a použítí e-shopu, těmito daty se rozumí informace o počítači, prohlížeči, historii navštívených stránek, obsahu košíku elektronického obchodu, doby trvání návštěvy, zdroj návštěvy. Tyto technické údaje jsou ukládány po dobu nezbytnou pro umožnění nákupu zákazníkovi, pokud zákazník neprovede registraci zákaznického účtu, nebo nákup bez registrace zákaznického účtu, pak jsou tyto data uchovávány po dobu maximálně 24 měsíců, případně jsou anonymní.

2)      Dojde-li k registraci zákaznického účtu, nebo provedení nákupu bez registrace, pak jsou tato data zpracována Správcem pro účely plnění smlouvy a v rozsahu jaký stanoví tento dokument.

3)      Plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.

4)      V případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Ve vztahu k dalším povinnostem Správce řídit se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR prohlašujeme, že osobní údaje předáváme jen těm subjektům, u kterých při naší činnosti máme zajištěnu stejnou ochranu osobních údajů, které zpracováváme.

Rozsah zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na jím provozovaných e-shopech a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, pohlaví, firmu (je-li nákup realizován na firmu),  a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu. Dále Vás informujeme, že pokud při registraci u políčka „Přihlásit se k odběru novinek“ ponecháte, nebo zaznačíte symbol zatržítka, pak, je Správce oprávněn zpracovat Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem nabízení produktů a služeb Správce (i poštou) a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..

Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

Informační povinnost

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení, pro tyto účely použijte poštovní adresu sídla Správce, nebo e-mail: vosszadovice@volny.cz

 Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.